Еврейская нар. «Menuha vesimha». ТЕКСТ ПЕСНИ

Пой с друзьями
Слова: Еврейская нар.
Музыка: Еврейская нар.
© н/о
℗ CDCom Publishing
Menuha vesimha


Menuha vesimha 
or layegudim 
Yom shabaton 
yom mahamadim 
Shomrav vezohrav 
gema meidim 
Kile-shisha khol' 
bruim veomdim 
Shmei shamaim 
eretz veyaim 
Kol' tzva marom 
gvogim veramim 
Tanin veadam 
vekhayat reamim 
Kibeya adonai 
tzur olamim 
Gu asher diber 
leam segulato 
Shamor lekadsho 
mibo vead tzeto 
Shabat kodesh 
yom hemdato 
Kivo shavat 
mikhol' melahto 
Bemitzvat shaabat 
al' yakhalitzah 
Kum kra 
elav yahlish leamtzah 
Nishmat kol' hai 
vegam naritzah 
Akhol' besimkha 
kikhvar raazah 
Bemishne lekhem 
vekidush raba 
Berov mat'yanim 
veruah nediva 
Yizku lerav tuv 
namit'angim ba 
Beviat goel' lekhaei 
berov mat'yanim 
Veruah nediva 
yizku lerav tuv 
Namit'angim ba 
beviat 
Распечатать
ДоРеМи - Караоке от RaidCall

Приложение
Скачайте приложение сейчас
и получите 7 дней пения бесплатно
Полный доступ к исполнению песен.
Без рекламы. Более 20 000 караоке-песен у вас в руках.
Скачать
Первые 7 дней
бесплатно